Skip to content
Home » Banking » Sự ảnh hưởng của phụ phí ẩn
a

Sự ảnh hưởng của phụ phí ẩn

Posted in Banking, CFPB in Vietnamese, Credit Cards, Financial well-being, Info for consumers, Money transfers, Mortgage closing, and Prepaid cards

This content was originally published by the Consumer Financial Protection Bureau. We selectively syndicate content from them when we feel it may help you to better understand how to manage your finances.

Các hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng bởi giá chi phí cao. Khi các cá nhân và gia đình dần thích nghi với chi phí cao, nhưng có một số khoản phí mà họ dường như không thể thoát được là phụ phí. CFPB muốn nghe ý kiến của quý vị về sự ảnh hưởng của các khoản phí phụ đến tài chính hàng ngày của quý vị. Dịch vụ ngân hàng, thẻ tín dụng, tình trạng tài chính, phí hoàn thành giao dịch vay thế chấp, thẻ trả trước, phí chuyển tiền

Click here to read the full post.